Användarvillkor

Hyrma AB, nedan benämnt “Gaello”, äger denna webbplats och, om annat ej anges, även innehållet på densamma.

Genom att gå in på och nyttja denna webbplats anses Du ha accepterat de nedan angivna villkoren, härefter ”Användarvillkor”. Gaello förbehåller sig dock rätten att när som helst ensidigt ändra Användarvillkoren. Gaello rekommenderar Dig därför att regelbundet hålla Dig uppdaterad rörande innehållet i dem. Om något eller några av Användarvillkoren strider mot lag, eller på annat sätt är ogiltiga, skall detta inte påverka tillämpligheten av de övriga delar av Användarvillkoren.

Fakturering

Fakturering sker per kalendermånad i efterskott med betalningsvillkor 10 dagar netto.

Integritetspolicy

Läs Gaello Onlineboknings integritetspolicy här

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om Du har frågor kring Användarvillkoren eller övriga frågor rörande vår integritetspolicy.

Cookies

När Ni besöker denna webbsida, eller någon annan webbsida som länkats till från denna webbsida, kan vi komma att lagra på Er dator viss information i formen av en ”cookie”, som ger oss möjlighet att anpassa webbsidan efter Era intressen och preferenser. En cookie är en liten textfil som den webbsida Ni besöker sparar på Er dator. Cookies används av många webbsidor för att ge besökare tillgång till olika funktioner. Den information som finns på en cookie kan användas för att studera en besökares surfbeteende. Gaello onlinebokning använder cookies bland annat för statistiska ändamål genom tjänsten Google Analytics. Ni kan ställa in Er dator så att den blockerar cookies. Om Ni gör det, kan Gaello onlinebokning dock inte garantera att alla delar av vår/a webbsida/or kommer att fungera som avsett. Gaello onlinebokning kan när som helst ändra denna information genom att uppdatera den.

Informationspolicy

Gaello lämnar inte några som helst garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, rörande informationsinnehållet på denna webbplats. Detta innefattar t ex – men inte uteslutande – garantier rörande a) informationens användbarhet för speciella syften eller b) att informationen inte utgör intrång i tredje mans rätt. Gaello garanterar varken att informationen på denna webbplats är korrekt eller komplett. Gaello förbinder sig inte att uppdatera vare sig informationen eller materialet på denna webbplats. Gaello förbehåller sig vidare rätten att vid varje tidpunkt – utan att på förhand ge besked därom – förändra informationen på denna webbplats. Dessa förändringar kommer sålunda att införas i varje ny version av webbplatsen.

Gaello kan aldrig hållas ansvarigt för de skador, direkta eller indirekta av vad slag det vara må, vilka på något sätt har ett samband med nyttjandet av eller oförmågan att kunna nyttja webbplatsen eller dess innehåll alternativt skador som på annat sätt har ett samband med innehållet på webbplatsen. Detta gäller oavsett om det är fråga om kontraktuellt, utomkontraktuellt eller strikt skadeståndsansvar alternativt någon annan form av skadeståndsansvar. Detta gäller även om Gaello blivit informerat om möjligheten att sådan skada skulle kunna uppstå.